krijen10 koduyla ilk siparişe özel %10 indirim fırsatı yakala! 800 TL üzeri ücretsiz kargo🚚

Çerez ve Gizlilik Politikası


 Krijen Gizlilik Politikası


İşbu İpek Karagöz Krijen Doğal Bakım Ürünleri Gizlilik Politikası’nın (“Gizlilik Politikası”) amacı, Krijen (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan www.Krijen.com internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları, üyeleri veya ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. 


Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. 


Hangi Veriler İşlenmektedir? 


İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. 


 • Kimlik Bilgisi 
 • İletişim Bilgisi 
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi

Veri sahibi, Site’de Şirket ile “özel nitelikli kişisel verilerini” (ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) de paylaşabilecek olup, Veri Sahibi bu durumlarda bahsi geçen verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir. 


KVK Kanunu’nun 3. ve 7. Maddelerine göre, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. 


Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır? 


Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, Veri Sahibi’nin Site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanması da dahil olmak üzere sunduğu hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, pazarlanması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Şirket’in iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.


Şirket, KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Aşağıda bu durumlar yer almaktadır: 


 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
 • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Verilere Kimler Erişebilmektedir? 


Şirket, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket’in hizmetlerinden faydalandığı yurtiçinden veya yurtdışından üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir. 


Şirket, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme de dahil olmak üzere), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirilebilmesi için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. 


Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder. 


Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Veri Sahipleri:


 1. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 7. işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.Krijen.com/kvkk_politikasi adresinde yer alan Krijen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 


Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder. 


Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Nedir?


Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. 


Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 


Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler Nelerdir?


Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, 

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını 

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. 


Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. 


Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


Çerezler (Cookie’ler)

 

Şirketimiz Site’mizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek adına çerez adı verilen teknolojiyi kullanmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerez’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun Site’mizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. 

 

Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılmaktadır. 


 • Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerez’ler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz. 

İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları şu şekildedir:


 • Site’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • Site’yi iyileştirmek ve Site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • Site’nin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

 • İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezlerin Süreleri

Oturum Çerezleri 

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Site’yi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.


Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Site’nin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır. 

Kalıcı Çerezler

(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. 


Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. 


Kalıcı çerezlerin bazı türleri; Site’yi kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.


Kalıcı çerezler sayesinde Site’yi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin Site’yi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur. • İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezlerin Kategorileri

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile Site’nin çalışması sağlanmakta, Site’nin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

Ziyaretçilerin, şifrelerini kullanarak Site’ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Site’de ziyaret ettiği her bir sayfada Site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir. 

Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

Site’de yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin sayıları, Site’de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, Site sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.


 • İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

Çerez

İsim

Açıklama, Süre ve Tercihler

Analitik Çerezler

Reklam

CONSENT, DSID, IDE, UULE, __gads, __utmz, _OneSignal_session, __cfduid, __ga, _gid, _gcl_au, _mkto_trk, cto_lwid, taboola_mk, taboola_usg, taboola_vmp, trd_cid, trd_mac, ufcStatus, trd_taskrestricted, trd_pw

Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 


Kalıcı Çerezlerdir


Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Kampanya/ 

Promosyon 

_gac_UA-77170307-1, _gat, _gid, _ga,

Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılmaktadır. 


Kalıcı Çerezlerdir


Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Facebook 

Datr, sb, fr, xs, c_user, wd, m_pixel_ratio, act, pl, presence, spin, wd, xs, 

Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar.

 

Kalıcı Çerezlerdir


Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Google 

analitikleri 

_utma, __utmt, __utmb, __utmv, __utmz

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. 


Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. 

 

Kalıcı Çerezlerdir


Çerezlerin Kontrolü 

https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout 

Kaynak site 

ajs_user_id, ajs_group_id, _gid, _gcl_au, _ga, __hstc, __hssrc

Kaynak site kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılır. 


Kalıcı Çerezlerdir


Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Teknik Çerezler

Oturum

frontend_cid, frontend, _hjIncludedInSample, __zlcid

Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. 


Oturum Çerezleridir


Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Otantikasyon Çerezleri

Kullanıcı Kimliği

_gac_<property-id>

Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır. 


Kalıcı Çerezlerdir


Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Flash Çerezleri


 • Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. 


Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TRGizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler


Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.